Latest tweets

akkanto "Il faut oser s'uberiser soi-même": interview avec @Chris_Trends, l'homme derrière le projet @UberizeMehttps://t.co/jdqesoINAZ
akkanto Fijn bezoek van @MTB_UGent op deze vrijdagnamiddag! @ugent https://t.co/Aa2rrcS2hN
akkanto Interesting associate meeting with colleagues in #Copenhagen #reputation https://t.co/9iyS7f10fH
akkanto "Imagoschade groter voor politici dan voor Telenet", zegt @wgelens vandaag in @Nieuwsblad_be en @gva #Brackehttps://t.co/mrHM7WHMJh
akkanto Excellent exposé sur la politique budgétaire par la ministre @Sophie_Wilmes pour les membres de @bepact https://t.co/UB9oHQdzek

hotlinehome

Our blog

21 February 2017 / media relations / digital media / NL 
21 February 2017 / media relations / digital media /

"Je moet durven jezelf te uberiseren"

Christophe Charlot, journalist bij het magazine Trends-Tendances, toonde als een van de eersten in België interesse in het fenomeen van de deeleconomie. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk, besliste hij de belangrijkste platformen die aanwezig zijn in België, aan een test te onderwerpen. Hij ‘uberiseerde’ zichzelf, door zijn eigen woning te verhuren, kant-en-klare gerechten te leveren, te koken voor zijn buren of klusjes te doen in de tuin. Dit experiment, “UberizeME” gedoopt, mondde uit in een reeks artikels en video’s, maar ook in een boek, dat verscheen bij uitgeverij Racine. Vandaag wordt Christophe Charlot aanzien als een van de vooraanstaande Belgische specialisten met betrekking tot de uberisering.

 

Denkt u echt dat alle beroepen een impact zullen ondervinden van het fenomeen van de uberisering?

Ja. Het is natuurlijk belangrijk goed te definiëren wat men verstaat onder uberisering. Laten we het beschouwen als de opkomst van een ‘digitale’ concurrent, die fundamentele veranderingen teweegbrengt in een sector die té traditioneel gebleven is, en daarbij steunt op technologie en op de creatie van nieuwe toepassingen. Dan kan je zeggen dat alle sectoren beïnvloed zullen worden. Er is een grote digitale transformatie aan de gang, dat zien we bijvoorbeeld in het transport en de hotelsector met Uber en AirBnB. Maar dat is ondertussen bijna oud nieuws. Meer en meer sectoren worden erdoor getroffen. Vandaag de dag spreekt men steeds meer over bankiers, advocaten, boekhouders en verzekeraars. Allemaal vrezen ze de opkomst van nieuwe spelers die in hun vaarwater terechtkomen.

Wordt uw beroep ook geïmpacteerd? Bestaat er al een Uber van de journalistiek?

Als we het hebben over de impact van het digitale, wordt de pers al jaren getroffen. Het volstaat te denken aan de kleine aankondigingen die al een tijd online beschikbaar zijn, of aan de impact van sociale media. Je zou ook kunnen zeggen dat de journalistiek een geüberiseerd beroep avant la lettre is, aangezien de media massaal een beroep doen op freelancers, net als Uber. De volgende etappe zal er komen door de opmars van artificiële intelligentie. Vele mensen staan daar nog steeds sceptisch tegenover, maar we zien dat intelligente algoritmes en robots zeer spoedig in staat zullen zijn om taken uit te voeren die men als exclusief voor de mens beschouwde. Robots die artikels schrijven, het bestaat al. Grote kranten als Los Angeles Times en Le Monde hebben dat uitgetest. Dat wil niet zeggen dat alle journalisten vervangen zullen worden. Integendeel, het zal hen net de tijd besparen die ze nodig hebben om meer diepgaande artikels te schrijven.   

Wat met een dienstverlening zoals communicatieadvies? Denkt u dat dit vak ook geüberiseerd kan worden?

Op een zekere manier is dit vak ook al geüberiseerd, vooral omwille van het feit dat enorm veel informatie via Twitter wordt verspreid. Ander voorbeeld: bij het faillissement van het bedrijf Take Eat Easy eind vorig jaar, werd de communicatie naar de media toe niet door een agentschap verzorgd, maar rechtstreeks door de oprichters via de site Medium, waar meer en meer mensen de neiging hebben om blogs, aankondigingen of persberichten te posten. Ergens staat dat het werk van bepaalde agentschappen in de weg, ook al zal ook hier niet de volledige dienstverlening worden vervangen. We zien ook start-ups zich ontwikkelen, zoals het platform PressKing, dat indertijd gecreëerd werd door de Belgische studio eFounders, met als doel een nieuwe methode in te luiden voor het beheren van persrelaties. Deze initiatieven hebben niet noodzakelijk veel succes op dit moment, maar je voelt dat vele ondernemende geesten aan het proberen zijn de gaten in de markt te vullen in de communicatiesector.

Welke raad zou u geven aan communicatoren om zich aan te passen aan uberisering?

De eerste stap voor alle beroepen die worden geconfronteerd met uberisering, is de eigen zwaktes te identificeren, en te bepalen welke aspecten van de dienstverlening niet optimaal zijn. Want het is daar waar al deze start-ups die een vak willen heruitvinden, een ingangspoort vinden. De tweede etappe om uberisering tegen te gaan bestaat erin de eigen sterktes te bepalen, om te bekijken of de toegevoegde waarde die men aan de klant biedt, volstaat in vergelijking met nieuwe, digitale actoren. In derde instantie moet men zelf gebruik maken van het digitale aspect, om de waarde van wat men aanbiedt aan de klant een boost te geven. Dit kan door te bekijken hoe men nieuwe middelen ter beschikking van de klant kan stellen. In zekere zin moet men durven zichzelf te uberiseren. Je kan dat vergelijken met wat Apple aangedurfd heeft door de iPhone te lanceren. Ze wisten dat dit de iPod dreigde te doen verdwijnen, nochtans hun paradepaardje in die tijd, maar toch hebben ze het gedaan. Om zulke beslissingen te nemen heeft men moed nodig.   

Na verschillende vormen van deeleconomie te hebben uitgeprobeerd, zou u geneigd zijn de journalistiek vaarwel te zeggen en in de richting van deze nieuwe beroepen te gaan ?

Absoluut niet ! Tot op heden heeft het merendeel van de diensten die op deeleconomieplatformen worden aangeboden, nog steeds een beperkte meerwaarde. Bovendien liggen ze helemaal niet in mijn activiteitendomein. Dit gezegd zijnde, als journalist zou ik wel volledig bereid zijn mezelf te uberiseren. Waarom bijvoorbeeld geen nieuwe manier ontwikkelen om informatie te behandelen? Dat is een beetje wat ik geprobeerd heb te doen via “UberizeME” – ook al was het niet echt zo gepland – aangezien deze ‘terreinstudie’ vorm kreeg in een papieren versie, een online versie, een TV-versie en een aantal korte videofragmenten. Het doel was dat elk kanaal iets anders toevoegde, maar dat het geheel coherent bleef. Ik denk dat de media in deze richting zullen evolueren, als ze de toegevoegde waarde willen verhogen. Die beweging is trouwens al aan de gang. 

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin
FR 
21 February 2017 / media relations / digital media /

"Il faut oser s'uberiser soi-même"

Journaliste pour le magazine Trends-Tendances, Christophe Charlot a été l’un des premiers en Belgique à s’intéresser à l’économie collaborative. Passant de la théorie à la pratique, il a décidé de mettre à l’épreuve les principales plateformes présentes en Belgique en s’uberisant lui-même, que ce soit en louant sa propre habitation, en livrant des plats préparés, en cuisinant pour ses voisins ou en faisant des travaux de jardinage. Cette expérience, baptisée « UberizeME », a débouché sur une série d’articles et de vidéos, mais aussi sur un livre paru aux éditions Racine. Aujourd’hui, Christophe Charlot est reconnu comme l’un des principaux spécialistes belges de l’uberisation.

 

Pensez-vous vraiment que tous les métiers vont être touchés par le phénomène de l’uberisation ?

Oui. Evidemment, il faut bien définir ce qu’on entend par uberisation. Si on considère que c’est l’arrivée d’un concurrent issu du numérique qui bouleverse un secteur resté trop traditionnel en s’appuyant sur la technologie et sur la création de nouveaux usages, on peut dire que tous les secteurs vont être touchés. Une grande transformation digitale est à l’œuvre. On le voit dans le transport et l’hôtellerie avec Uber et Airbnb. Mais ça, c’est déjà presque de l’histoire ancienne. De plus en plus de secteurs sont touchés. Aujourd’hui, on parle progressivement des banquiers, des avocats, des comptables, des assureurs. Tous craignent l’arrivée de nouveaux acteurs qui vont marcher sur leurs plates-bandes.

Votre propre métier est-il impacté ? Existe-t-il déjà un Uber du journalisme ?

Si on parle de l’impact du digital, cela fait des années que la presse est touchée. Il suffit de penser aux petites annonces, qui sont disponibles en ligne depuis longtemps, ou à l’impact des réseaux sociaux. On peut dire également que le journalisme a été un métier uberisé avant l’heure, puisque les médias recourent massivement à des freelances, comme le fait Uber. L’étape suivante viendra de l’intelligence artificielle qui émerge. Beaucoup de gens restent sceptiques par rapport à ça, mais on voit que les algorithmes intelligents et les robots vont être très rapidement capables d’effectuer des tâches que l’on croyait exclusivement réservées à l’être humain. Des robots qui écrivent des articles, ça existe déjà. Des grands journaux comme le « Los Angeles Times » et « Le Monde » l’ont testé. Cela ne veut pas dire que tous les journalistes vont être remplacés. Au contraire, cela va sans doute libérer du temps pour permettre aux journalistes d’écrire des articles plus fouillés.

Qu’en est-il d’un métier de service comme le conseil en communication ? Pensez-vous qu’il pourrait lui aussi être uberisé ?

D’une certaine façon, ce métier est lui aussi déjà uberisé, notamment à cause du fait qu’énormément d’infos sont véhiculées par Twitter. Autre exemple : lors de la faillite de la société Take Eat Easy au mois de juillet de l’année passée, la communication vers la presse n’a pas été réalisée par une agence, mais par les fondateurs en direct via le site Medium, où de plus en plus de gens ont tendance à poster des blogs, des annonces et des communiqués. Quelque part, ça court-circuite le travail de certaines agences, même si ici non plus, tous les services ne seront pas remplacés. On voit aussi qu’il y a des start-ups qui se développent, notamment la plate-forme PressKing, créée en son temps par le studio belge eFounders, dont l’objectif était d’inaugurer une nouvelle façon de gérer les relations presse. Ces initiatives n’ont pas forcément beaucoup de succès pour le moment, mais on sent que beaucoup d’esprits entreprenants sont à l’œuvre pour tenter de s’approprier certains créneaux dans le secteur de la communication.

Quels conseils donneriez-vous aux communicateurs pour s’adapter à l’uberisation ?

La première étape pour tous les métiers confrontés à l’uberisation est d’identifier là où ils sont mauvais et leurs services qui ne sont pas optimaux. Car c’est là que se trouve la porte d’entrée utilisée par toutes les start-ups qui cherchent à réinventer un métier. La deuxième étape face à l’uberisation consiste, au contraire, à identifier ses points forts, afin de voir si la valeur ajoutée qu’on apporte à ses clients tient suffisamment la route face à de nouveaux acteurs du numérique. Troisièmement, il faut soi-même utiliser le numérique pour doper sa proposition de valeur au client, en voyant comment intégrer des nouveaux outils pour les mettre à disposition de ses clients. En quelque sorte, il faut oser s’uberiser soi-même. On peut comparer ça à ce qu’Apple a osé faire en lançant l’iPhone. Ils savaient que cela risquait de tuer l’iPod, qui était leur appareil phare de l’époque, mais ils l’ont fait quand même. Pour prendre ce genre de décisions, il faut du courage.

Après avoir expérimenté vous-même plusieurs formes d’économie collaborative, pourriez-vous être tenté d’abandonner le journalisme pour aller vers ces nouveaux métiers ?

Absolument pas ! A l’heure d’aujourd’hui, la plupart des prestations sur les plateformes d’économie collaborative restent des prestations à faible valeur ajoutée. De plus, elles ne sont pas du tout dans mon domaine d’activités. Cela dit, en tant que journaliste, je serais tout à fait prêt à m’uberiser. Pourquoi ne pas développer une nouvelle manière de traiter l’information, par exemple ? C’est un peu ce que j’ai essayé de faire avec « UberizeME », même si ce n’était pas forcément prémédité, puisque cette enquête de terrain a été déclinée en version papier, en version web, en version TV et en version capsules Internet. L’objectif était que chaque canal apporte autre chose, mais que l’ensemble demeure cohérent. Et je pense que pour aller vers plus de valeur ajoutée, les médias vont aller dans cette direction. La dynamique est d’ailleurs déjà à l’œuvre. 

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin
Journaliste pour le magazine Trends-Tendances, Christophe Charlot a été l’un des premiers en Belgique à s’intéresser à l’économie collaborative. Passant de la théorie à la pratique, il a décidé de mettre à l’épreuve les principales plateformes présentes en Belgique en s’uberisant lui-même, que ce s...
twitter google+ linkedin
"Il faut oser s'uberiser soi-même"
Christophe Charlot (Trends-Tendances)
13 February 2017 / internal communication / NL 
13 February 2017 / internal communication /

Nieuwe trend in bedrijfscommunicatie na stunt door Franse presidentskandidaat?

Een toespraak houden op hetzelfde moment, door éénzelfde persoon maar op verschillende plaatsen. Wordt het een nieuwe communicatietrend? De Franse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon heeft bewezen dat één persoon op twee plaatsen tegelijk kan zijn: op 5 februari was hij als hologram in Parijs te zien terwijl hij op hetzelfde moment live op het podium stond in Lyon. Dat was meteen een première voor een Frans politicus.

Nochtans is hij niet de eerste die vernieuwing brengt in de gebruikelijke lange-afstands-communicatietechnieken: de Turkse premier Erdogan had het hem in januari 2014 al voorgedaan toen hij zichzelf als gigantisch, 3 meter hoog hologram liet projecteren tijdens een partijvergadering in İzmir.

In beide gevallen waren de toeschouwers onder de indruk tot zelfs (laaiend) enthousiast: de impact is enorm en vele malen groter dan bij een klassieke videoconferentie. « Il était là avec nous, l'effet visuel était vraiment impressionnant, même si le son est peut-être encore à améliorer », aldus een toeschouwer in Parijs.

Ook in bedrijfscommunicatie is er veel potentieel omdat drukbezette topmanagers van multinationale bedrijven – net zo min als politici – op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn. In 2016 nam Pierre Nanterme, CEO van businessconsultant Accenture, als hologram deel aan een top executives meeting in Chicago terwijl hij in een opnamestudio in Parijs was. Tegelijkertijd werd de HR-verantwoordelijke, Elly Shook, vanuit New York in de meeting ‘gestraald’ waardoor de beide toplui virtueel konden vergaderen en zelfs op vragen konden antwoorden vanuit het publiek.

Accenture is absolute koploper op het vlak van deze innoverende en overtuigende technologie en weinigen doen het hen na. Waarom eigenlijk? Gezien de impact kunnen multinationale bedrijven die werken met virtuele teams veel managementtijd besparen door avatars of hologrammen vanop afstand (maar toch kortbij!) te laten deelnemen aan een teammeeting.

De realiteit is dat deze technologie duur is en 3D-beelden enorm veel bandbreedte vereisen. Bedrijven hebben hoogtechnologische opnamestudio’s nodig, camera’s, projectieschermen en een netwerk dat de beelden kan versturen. Een hele uitdaging dus. Toch toont het voorbeeld van Mélenchon aan dat de toekomst vandaag al begonnen is!

 

Heidi Bosmans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin
FR 
13 February 2017 / internal communication /

Et si Jean-Luc Mélenchon révolutionnait la communication d’entreprise?

Un discours tenu par une seule et même personne au même moment, mais à différents endroits. Cela va-t-il devenir une nouvelle tendance dans la communication ? Le candidat à l’élection présidentielle française Jean-Luc Mélenchon a prouvé qu’une personne peut être à deux endroits à la fois: le 5 février dernier, il était visible en tant qu’hologramme à Paris alors qu’au même moment, il se trouvait en chair et en os sur un podium à Lyon. Une première pour un politicien français.

Il n’est pourtant pas le premier à innover en matière de techniques de communication à distance: le premier ministre turc Erdogan avait déjà réussi la même performance en janvier 2014 lors d’un meeting de son parti à Izmir, durant lequel il avait été projeté en tant qu’hologramme géant de 3 mètres de haut.

Dans les deux cas, les spectateurs se sont montrés impressionnés et souvent même (très) enthousiastes: l’impact est énorme et certainement bien plus important qu’avec une vidéoconférence classique. « Il était là avec nous, l'effet visuel était vraiment impressionnant, même si le son est peut-être encore à améliorer », s’est exclamé un spectateur à Paris.

Dans la communication d’entreprise aussi, cette innovation recèle un potentiel immense car l’agenda ultra-chargé des dirigeants de multinationales ne leur permet pas encore de se trouver à deux endroits en même temps, pas plus que les politiciens. En 2016, Pierre Nanterme, le CEO de l’entreprise de conseil Accenture, a participé en tant qu’hologramme à une réunion de hauts dirigeants à Chicago depuis un studio d’enregistrement à Paris. Dans le même temps, la responsable des ressources humaines Elly Shook était “projetée” dans la réunion depuis New York, permettant ainsi aux deux dirigeants de participer à la réunion et même de répondre à des questions posées par le public présent.

Accenture est le leader absolu dans cette technologie innovante et convaincante, mais peu d’entreprises lui emboîtent le pas. On peut se demander pourquoi. Au vu de l’impact, les entreprises multinationales travaillant avec des équipes virtuelles pourraient économiser beaucoup de temps de management en permettant à des avatars ou des hologrammes de participer aux réunions d’équipe à distance (tout en étant tout de même proches!).

La réalité est que cette technologie coûte cher et que les images 3D exigent énormément de bande passante. Les entreprises ont besoin de studios d’enregistrement sophistiqués, de caméras, d’écrans de projection et d’un réseau capable d’envoyer les images. Un sacré défi à relever, donc. Cela dit, l’exemple de Mélenchon prouve que le futur est déjà en marche!

 

Heidi Bosmans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin
Een toespraak houden op hetzelfde moment, door éénzelfde persoon maar op verschillende plaatsen. Wordt het een nieuwe communicatietrend? De Franse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon heeft bewezen dat één persoon op twee plaatsen tegelijk kan zijn: op 5 februari was hij als hologram in Parijs te...
twitter google+ linkedin
Nieuwe trend in bedrijfscommunicatie na stunt door Franse pr...
www.melenchon.fr
26 January 2017 / public affairs / NL 
26 January 2017 / public affairs /

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (3/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. Deze week op het programma: Jan Jambon, Theo Francken, Marie-Christine Marghem en Koen Geens. 

 

Jan Jambon, Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Vooruitgang

De herinnering aan de terroristische aanslagen in Brussels Airport en metrostation Maalbeek en de niet aflatende dreiging in binnen- en buiteland zorgen ervoor dat de dossiers van Jan Jambon grotendeels gevrijwaard blijven van partijpolitiek getouwtrek. Bovendien lijkt Minister Jambon het goed te kunnen vinden met zijn tegenhanger op Justitie, CD&V’er Koen Geens, wat de vooruitgang van zijn dossiers vergemakkelijkt.

De vorig jaar reeds vrijgemaakte extra budgettaire ruimte zal verder ingezet worden voor nationale acties zoals de uitbouw van een PNR-databank - die het mogelijk zal maken om passagiers van internationale vluchten en treinritten beter te screenen – en de implementatie van een Noodplan cybersecurity.

Bovendien gaat Minister Jambon verder op zijn élan om de lokale overheden in de pas te doen lopen, via  de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen, de opvolging van de provinciale bijzondere nood- en interventieplannen voor terroristische aanslagen en de uitrol van een Incident & Crisis Management System (ICMS), zodat alle betrokken overheden beschikken over een werk- en kennisplatform voor noodplanning en crisisbeheer dat ook dienst doet als up-to-date informatiekanaal tijdens crisissen.

Stilstand

Hoewel hij dit jaar wellicht kan uitpakken met heel wat realisaties, weet Minister Jambon dat het van de dag op de andere kan afgelopen zijn met hem. Eén flater van zijn politiediensten kan voldoende zijn om hem tot ontslag te dwingen.

Verder zal hij af te rekenen hebben met de steeds groter wordende frustratie van de (lokale) politiediensten die met een scherpe stijging van het aantal overuren kampen (+11% in 2016), omwille van de terroristische dreiging, maar ook de asielcrisis en de cipierstakingen. Het absenteïsme in bepaalde korpsen stijgt navenant. Er bestaan weliswaar aanwervingsplannen, maar die nemen meer tijd in dan de politiediensten kunnen verdragen.

Tenslotte kan ook de modernisering van de wetgeving op de private veiligheidsfirma’s voor extra spanningen zorgen, binnen en buiten de meerderheid. Het feit dat met de nieuwe regels private firma’s bvb. zouden kunnen overgaan tot identiteitscontrole en het fouilleren van personen, kan aanleiding geven tot kritiek over een gedeeltelijke ‘privatisering’ van politionele taken. Bovendien zal het politieke weerwerk gevoed worden door het evaluatierapport van de bestaande bewakingswet, die een aantal pijnpunten aan het licht brengt bij diezelfde private bewakingsfirma’s. Jambon weigert dat rapport voorlopig publiek te maken, maar de politieke druk stijgt.

 

Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging

Vooruitgang

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft zich niet geheel toevallig opgewerkt tot de populairste politicus van het land. Hij mag dan af en toe wel controversiële uitspraken doen (of tweeten), zijn dadendrang en ‘franc parler’ valt bij een groot deel van de kiezers in de smaak. Hij raast dan ook als een sneltrein door het beleidsdomein asiel en migratie. Alles wijst erop dat Francken in 2017 verdere stappen zal zetten in het terugkeerbeleid, zowel vrijwillig als gedwongen. In overleg met partijgenoot Jambon wordt een dispositief in stelling gebracht dat Francken op het einde van de legislatuur zal toelaten om te zeggen dat hij ervoor gezorgd heeft dat de wet wordt nageleefd: wie illegaal in het land is, zal ook daadwerkelijk het land worden uitgezet. Humanitaire organisaties maken zich zorgen, maar Francken zal zich niet laten afremmen, zeker nu hij zich in de feiten ook gesteund weet door recente verklaringen van Open VLD voorzitster Gwendolyn Rutten.  

Stilstand

De verplichte ondertekening van een nieuwkomersverklaring voor migranten aan wie asiel wordt verleend, zal de achillespees blijven van het integratiebeleid van Theo Francken.  Voor de concrete uitwerking ervan is hij immers aangewezen op de medewerking van de regio’s. Hij vertrouwt erop hieromtrent nog een samenwerkingsakkoord te kunnen afsluiten. In Vlaanderen zal dat ongetwijfeld lukken, maar in Wallonië zullen PS en cdh zich niet wagen aan een dergelijk ‘pact met de duivel’.

 

Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Vooruitgang

Nu de processie van Echternach rond de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 (op enkele nakende rechtsprocedures na), zo goed als afgerond is, kan Marie-Christine Marghem haar blik richten op het opmaken van een Energiepact. Dat akkoord tussen de Federale regering en de Gewesten over de energiemix van de toekomst, was zeer voluntaristisch aangekondigd voor 2015. Ondertussen heeft Minister Marghem de Gewesten de tijd (moeten) gunnen om hun eigen energieplannen uit te werken en hoopt ze eindelijk met hen rond de tafel te zitten. De uitdaging is groot: het verlies aan elektriciteitsproductie - door de definitieve sluiting van de kerncentrales tegen 2025 - compenseren met voldoende nieuwe productiemiddelen. Die nieuwe productiemiddelen zullen grotendeels uit de gewestelijke beleidsplannen moeten komen, aangezien zij bevoegd zijn voor hernieuwbare energie (uitgezonderd de windmolens op zee). Marghem start dus de gesprekken in een redelijk ‘afhankelijke positie’. We zijn niet zeker dat de partijen in de Waalse regering haar een pact gunnen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Aangezien de regio’s ook gebonden zijn aan de Europese energie- en klimaatdoelstellingen en zeer goed beseffen dat voldoende en betaalbare energie essentieel is om hun economie aan de praat te houden, blijven we voorzichtig optimistisch.

Ook op korte termijn gokken we er op dat we de winter 2017-2018 zonder energietekort en black-out doorkomen. Minister Marghem heeft aangekondigd dat ze de strategische reserve, een reserve aan productiemiddelen en vraagbeheersingsmechanismen, verder wil uitbreiden.

Met het oog op de volgende winters wil Marghem ook werken aan een betere interconnectie met het buitenland en een vergoedingsmechanisme voor (bestaande) productiecapaciteit. Vanuit de bedrijfswereld kijkt men ook uit naar de vorderingen bij de opmaak van een energienorm die de competitiviteit van energie-intensieve sectoren moet helpen vrijwaren.

Stilstand

Het nieuwe jaar bracht Minister Marghem al een stevige opdoffer. Kon ze vorig jaar nog claimen dat ze een korting bedongen had op de geplande subsidies voor de Norther en Rentel windparken in zee, dan blijkt nu uit een studie van de federale regulator CREG dat de Nederlandse regering er in vergelijking met België in geslaagd is om bodemprijzen te bedingen voor haar windmolenparken. Terugkomen op de gemaakte afspraken in het kader van een concessieovereenkomst is vrij onrealistisch, maar Marghem rekent er wel op dat ze voor de nog te bouwen windmolenparken nieuwe en lagere prijsafspraken kan maken en eventueel zelfs de bestaande concessieovereenkomsten verbreken.

Koen Geens, Minister van Justitie

Vooruitgang

De veiligheid in België en de naweeën van de aanslagen vorig jaar houden ook Koen Geens bezig. Gevangenissen worden gescreend op mogelijke terreurverdachten door middel van ‘sweepings’, en specifieke radicaliseringsprogramma’s zijn in ontwikkeling. Sterke focus ligt hierbij op het terugdringen van het besmettingsgevaar in het gevangeniswezen, onder andere door geradicaliseerde gedetineerden samen op een aparte afdeling te zetten. De Minister heeft al wel vastgesteld dat er nood is aan meer islamconsulenten om deze problematiek te lijf te gaan, die zullen dus in de komende maanden moeten worden gerekruteerd. Als we de kranten er (deze week nog) op naslaan past dit thema wellicht beter onder het kopje ‘stilstand’. De middelen laten te wensen over, volgens mensen in het veld. Een actieplan met voorzichtige ‘vooruitgang’ dus tot nu toe, maar het zal de agenda van 2017 zeker blijven bepalen.

Stilstand

Weer eens een Minister die zich waagt aan de hervorming van Justitie en het recht. Maar eerst, moet de minister gedacht hebben, moeten we het systeem eens flink afstoffen. Want of het nu gaat om de gebouwen, de wetboeken, of de dienstverlening aan het loket: het moet moderner. Zoveel wordt duidelijk in de beleidsbrief van Geens. Een traject van digitalisering om tot een heus “e-justice” systeem te komen is een belangrijke pijler. De plannen werden tot nu toe, logischerwijs, vaak ingehaald door de actualiteit waaronder die van de terroristische aanslagen en een handjevol schandalen zoals Kazachgate. Minister Geens is van plan het Federaal Parket beter uit te rusten. In de strijd tegen het terrorisme, bijvoorbeeld, wenst hij ze een eigen recherchecapaciteit te geven. Een versterking van de parketten generaal en die van eerste aanleg moet ook de Federale Gerechtelijke Politie en de lokale politiediensten helpen om strafonderzoeken beter te kunnen opvolgen. Hierover zal hij dus nog eens een bilateraaltje moeten inplannen met collega Jambon.

Overigens (fun fact alert!) nam het aantal wetten, besluiten en Koninklijke Decreten het afgelopen jaar toe. Het Belgische Staatsblad werd maar liefst 10% dikker en telt 92.250 pagina’s.

twitter google+ linkedin
FR 
26 January 2017 / public affairs /

Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (3/4)

En ce début d’année, nous prenons tous de bonnes résolutions et contractons des promesses pour l’année à venir. Nos ministres fédéraux n’échappent pas à la règle. Il y a quelques mois, ils présentaient devant le parlement leurs "notes pour la nouvelle année" – mieux connues sous l’appellation de "notes de politique générale". Nous les avons analysées et nous sommes laissé aller à prédire les promesses qui seront effectivement tenues en 2017, ainsi que les bonnes résolutions qui, selon nous, ne seront pas réalisées. Les notes de politique générale des ministres fédéraux et secrétaires d’Etat seront passées en revue au cours des deux prochaines semaines sur notre blog. Au programme cette semaine: Jan Jambon, Theo Francken, Marie-Christine Marghem et Koen Geens.

 

Jan Jambon, Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, en charge de la Régie des Bâtiments

Progrès

Le souvenir des attentats à Brussels Airport et à la station de métro Maelbeek, ainsi que la menace incessante à l’intérieur comme à l’extérieur du pays rendent les dossiers de Jan Jambon moins sujets aux tiraillements entre partis politiques. De plus, Jambon semble bien coopérer avec son homologue à la Justice, le ministre CD&V Koen Geens, ce qui facilite l’avancement des dossiers.

Les moyens budgétaires supplémentaires libérés l’année dernière permettront de mettre en œuvre des actions nationales telles que l’élaboration de la banque de données PNR – qui rendra possible un meilleur screening des vols internationaux et des trajets ferroviaires – ou l’implémentation d’un plan d’urgence en matière de cybersécurité.

Par ailleurs, Jambon poursuivra sur sa lancée afin de mettre au diapason les autorités locales. Cela passera par l’établissement de cellules de sécurité intégrales locales, le suivi des plans d’urgence et d’intervention spéciaux provinciaux pour les attentats terroristes et le lancement de l’Incident & Crisis Management System (ICMS) afin que les autorités concernées disposent d’une plateforme de travail et de connaissance pour la gestion de crise et la planification d’urgence. Cette plateforme pourra aussi aider en tant que canal d’information à la pointe en temps de crises.

Marasme

2017 sera peut-être l’année de nombreuses réalisations pour Jambon, mais tout peut changer du jour au lendemain. Une bévue de ses services de police est suffisante pour le pousser vers la porte de sortie.

Il devra aussi en découdre avec la frustration toujours plus grande des services de police (locaux) qui doivent faire face à une forte augmentation du nombre d’heures supplémentaires prestées (+11% en 2016) à cause de la menace terroriste, mais aussi à cause de la crise migratoire et des grèves des gardiens de prison. L’absentéisme au sein de certains corps de police augmente à l’avenant. Il existe, il est vrai, des plans de recrutement, ils prennent toutefois plus de temps que ce que les services de police peuvent supporter.

Enfin, la modernisation de la loi sur les entreprises de sécurité privées pourrait générer certaines tensions supplémentaires, au sein et en dehors de la majorité. Le fait que de nouvelles règles autorisent ces sociétés à procéder au contrôle d’identité et aux fouilles corporelles pourrait susciter la critique soulignant une ‘privatisation partielle’ des tâches de la police. De surcroit, les réactions politiques seront alimentées par le rapport d’évaluation de la loi existante en matière de surveillance qui met en lumière certains aspects critiques chez ces mêmes entreprises de sécurité privées. Jambon refuse pour le moment de rendre ce rapport public, mais la pression politique se fait de plus en plus sentir.

 

Theo Francken, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative

Progrès

Le secrétaire d’Etat pour l’Asile et la Migration n’est pas devenu par hasard le politicien le plus populaire du pays. Bien qu’il fasse de temps en temps des déclarations (ou poste des tweets) controversé(e)s, sa volonté d’agir et son franc parler plaisent à bon nombre d’électeurs. Il n’y va pas non plus de main morte dans sa politique d’asile et de migration. Tout indique donc que Francken prendra de nouvelles mesures en 2017 dans sa politique d’aide au retour des réfugiés, qu’il soit volontaire ou renforcé. Avec son collègue de parti Jan Jambon, Theo Francken a mis en place un dispositif qui lui permettra de dire en fin de législature que la loi a été observée : toute personne illégale dans le pays en sera automatiquement expulsée. Bien que les organisations humanitaires soient inquiètes, Francken ne va pas se dégonfler pour si peu, d’autant plus qu’il est maintenant soutenu par les récentes déclarations de la présidente de l’Open VLD Gwendolyn Rutten.

Marasme

L’obligation pour Theo Francken de signer une déclaration pour les primo-arrivants à qui l’asile a été octroyé restera le talon d’Achille de sa politique d’intégration. En plus, pour l’élaboration de cette déclaration, il est tributaire de la bonne volonté des régions. A ce sujet, il reste optimiste quant à la possibilité d’encore conclure un accord de coopération. Ceci sera chose aisée en Flandres. En revanche, cela s’annonce plus difficile en Wallonie, où le PS et le cdH ne voudront pas se risquer à un tel « pacte avec le diable ».

 

Marie-Christine Marghem, Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable

Progrès

Maintenant que la procession d’Echternach autour du prolongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2 est terminée (à l’exception de quelques procédures juridiques en cours), Marie-Christine Marghem peut se pencher sur la conception d’un pacte énergétique. Cet accord entre le gouvernement fédéral et les Régions à propos du mix énergétique du futur avait été annoncé, de manière très volontariste, pour 2015. Entretemps, Marghem a dû donner plus de temps aux Régions afin qu’elles élaborent leurs propres plans énergétiques. Elle espère maintenant pouvoir enfin s’asseoir autour de la table avec les Régions. Le défi est grand : il s’agira de compenser la perte de production d’électricité – de par la fermeture définitive des centrales nucléaires en 2025 -  par de nouveaux moyens de production. Ces moyens devront en grande partie provenir des plans régionaux, étant donné que les Régions sont compétentes dans le domaine des énergies renouvelables (excepté les éoliennes offshore). Marghem commence donc les discussions dans une position de relative ‘dépendance’. Il n’est cependant pas certain que les partis du gouvernement wallon lui accordent un pacte avant les élections communales de 2018. Vu que les Régions sont aussi liées aux objectifs climatiques et énergétiques européens et qu’elles savent pertinemment bien qu’une énergie en suffisance et abordable est essentielle pour garder leur économie à flot, nous restons relativement optimistes quant à la finalisation d’un accord. 

A court terme, nous parions aussi sur le fait que nous ne subirons ni blackout ni manque d’électricité durant l’hiver 2017-2018. La ministre Marghem a annoncé qu’elle souhaitait étendre la réserve stratégique, une réserve de moyens de production et de mécanismes de gestion de la demande.

Les prochains hivers étant déjà en ligne de mire, Marghem travaillera à une meilleure interconnexion avec l’étranger et à un mécanisme de compensation pour la capacité de production (existante). Dans le monde de l’entreprise, on reste attentif aux progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration d’une norme énergétique qui doit pouvoir garantir la compétitivité des secteurs énergivores.

Marasme

Nouveau coup dur pour Marghem en ce début d’année. Alors qu’elle pouvait encore clamer haut et fort l’année dernière qu’elle avait négocié une réduction sur les subsides planifiés pour les parcs éoliens offshore Norther et Rentel, une étude du régulateur fédéral CREG montre que le gouvernement néerlandais a réussi, contrairement à la Belgique, à négocier des prix planchers pour ses parcs éoliens. Revenir sur des accords signés dans le cadre d’une convention de concession est très irréaliste, mais Marghem compte bien négocier des prix plus bas pour les parcs éoliens qu’il reste à construire et même, éventuellement, rompre les conventions de concession existantes.

 

Koen Geens, Ministre de la Justice

Progrès

La sécurité nationale et les séquelles des attentats de l’an dernier remplissent l’agenda de Koen Geens. Les prisons font l’objet d’un screening pour débusquer des terroristes présumés au moyen de ‘sweepings’, et des programmes de radicalisation spécifiques sont en développement. L’accent est mis ici sur le refoulement du danger de contagion au sein du système pénitentiaire, notamment en confinant les détenus radicalisés dans une section spécifique. Le ministre s’est déjà rendu compte de la nécessité d’engager davantage de conseillers islamiques pour résoudre cette problématique. Leur recrutement devrait donc avoir lieu dans les prochains mois. En consultant les journaux, dont ceux de la semaine dernière, on serait tenté de placer cette thématique dans la case ‘marasme’.  En effet, selon les personnes de terrain, les moyens laissent à désirer. Le plan d’action ‘progresse’ donc jusqu’à présent à tâtons mais déterminera sûrement l’agenda de 2017.

Marasme

Encore un ministre qui se lance dans une réforme de la Justice et du droit. Avant toutefois de s’aventurer dans une telle entreprise, le ministre doit avoir mené sa réflexion, le système doit être sérieusement dépoussiéré. La note de politique générale de Geens est à ce sujet limpide : qu’il s’agisse des bâtiments, des différents codes ou de la prestation de service au guichet, tout doit être modernisé. La route de la numérisation vers un véritable système « e-justice » en forme un pilier central. De toute évidence, les plans ont jusqu’à présent été rattrapés par l’actualité, dont entre autres les attentats terroristes et une série de scandales comme le Kazachgate. Le ministre Geens a l’intention de mieux équiper le Parquet fédéral. Il souhaite, par exemple, doter les parquets d’une capacité d’enquête propre dans la lutte contre le terrorisme. Un renforcement des parquets généraux et de ceux de première instance doit également aider la police judiciaire fédérale et les services de police locale à mieux suivre les enquêtes pénales. Il devra à cet effet prévoir une nouvelle bilatérale avec son collègue Jambon.

Pour le surplus (fun fact alert !), le nombre de lois, arrêtés, décrets et ordonnances a connu une croissance en 2016. Le Moniteur belge s’est épaissi de pas moins de 10 % et comptait 92.250 pages à la fin de l’année dernière.

twitter google+ linkedin
En ce début d’année, nous prenons tous de bonnes résolutions et contractons des promesses pour l’année à venir. Nos ministres fédéraux n’échappent pas à la règle. Il y a quelques mois, ils présentaient devant le parlement leurs "notes pour la nouvelle année" – mieux connues sous l’appellation de "n...
twitter google+ linkedin
Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (3/...
17 January 2017 / public affairs / NL 
17 January 2017 / public affairs /

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (2/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. Het tweede deel van onze analyse is gewijd aan Johan Van Overtveldt, Sophie Wilmès, Philippe De Backer en Willy Borsus.

 

Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude

Vooruitgang

Een verlaging van de vennootschapsbelasting, al of niet symbolisch, is een must have voor de N-VA, daarin gesteund door de liberale coalitiepartners. Met deze trofee kan de N-VA vol zelfvertrouwen de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 inzetten.

De invoering van een mobiliteitsbudget als volwaardig alternatief voor de klassieke bedrijfswagen is positief een dossier waarmee zowel de liberale minister van Sociale Zaken De Block, de christen-democratische minister van Werk Peeters als de N-VA minister van Financiën kunnen scoren bij het brede publiek. Die kans zullen ze niet aan zich laten voorbijgaan. Mobiliteitsbudget? Check!

 

Stilstand

Onrealistische accijnsinkomsten. De drastische accijnsverhogingen op alcohol en tabak die in het kader van de taxshift werden gestemd bleken in 2016 al niet het verhoopte resultaat op te leveren. In plaats van meer inkomsten te genereren dreigt de schatkist er ook in 2017 aan te verliezen. Voorzichtige pogingen om de geplande verhogingen terug te schroeven worden afgeblo(c)kt en de minister van Financiën zal andermaal het verwijt krijgen dat hij ‘niet kan rekenen’.

De CD&V roep om een meerwaardebelasting blijft als een molensteen rond de nek van Van Overtveldt hangen. Bij elke poging om de fiscaliteit te hervormen met het oog op een lastenverlaging voor de bedrijven zal hij onherroepelijk door zijn coalitiepartner geportretteerd worden als de man die het geld zoekt bij de hardwerkende burger in plaats van bij de rijke renteniers.

 

Sophie Wilmès, Minister van Begroting, bevoegd voor de Nationale Loterij

Vooruitgang

Samen met Minister Steven Vandeput, bevoegd voor Ambtenarenzaken, zal Sophie Wilmès de nadruk blijven leggen op de principes van goed bestuur. Het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie, waarover zij de voogdij uitoefent, nam alvast een vlammende start door de Nationale Loterij te verplichten om orde op zaken te zetten in de onderneming achter de Lotto-Soudal ploeg. De volgende rit gaat naar de evaluatie van  het bedrijfsgovernance-charter van de publieke operator van kansspelen. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij heeft er duidelijk zin en laat – als het over goed bestuur gaat – niks aan het toeval over.  

 

Stilstand

Het blijft nog even afwachten of een budgettair evenwicht in 2018 echt haalbaar is, of gewoon een Zweedse utopie blijkt. Ondertussen zal de Minister van Begroting de handen vol hebben met erover te waken dat het budget 2017 binnen Europees opgelegde traject blijft.  De jonge Minister zal nog heel wat politieke spieren moeten kweken om haar collega’s ervan te weerhouden budgettair uit de bocht te gaan. Zeker nu de volgende verkiezingen stilaan in zicht komen en men het moe wordt om steeds weer op budgettair dieet te moeten. Zelfs als Sophie Wilmès erin slaagt de uitgaven onder controle te houden, is het nog altijd zeer de vraag of de overheidsinkomsten wel zullen overeenkomen met de ondertussen gekende optimistische schattingen van Financiën.

 

Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Vooruitgang

Als staatssecretaris tegen sociale fraude, moet De Backer in de eerste plaats zorgen voor een kader dat sociale fraude in ons land minder aantrekkelijk maakt. Dit impliceert een verlaging van de lasten op arbeid, wat moet zorgen voor extra jobcreatie. Een verlaging van de loonlasten maakt ons competitiever ten aanzien van onze buurlanden en aangezien het motto van de regering-Michel net jobs, jobs, jobs is, en alle regeringspartijen hierover eensgezind zijn, mag dat geen probleem zijn.

We zaten met z’n allen nog nooit zo vaak op sociale media elk aspect van ons leven te delen, en toch werd er nog nooit zoveel belang gehecht aan privacy. Een portefeuille die trouwens met deze regering voor het eerst in het leven werd geroepen. We worden met z’n allen digitaler, zonder goed en wel te beseffen welke gevolgen hieraan verbonden zijn. En dan hebben we het niet alleen over sociale media, maar ook overheden hebben meer en meer informatie over ons doen en laten. Phillipe De Backer wil dan ook de invoering van een privacypaspoort, zodat burgers zien in welke databanken hun gegevens zitten en wat er uiteindelijk mee gebeurt. Meer transparantie, wie kan daar nu tegen zijn?

 

Stilstand

Het fenomeen is in België al langer bekend, buitenlandse werknemers die in ons land tewerkgesteld zijn, maar lagere kosten hebben, omdat ze de sociale lasten in het land van herkomst betalen, meestal zijn dit landen in Oost-Europa en vaak wordt dit systeem ook toegepast in de bouwsector. Het siert Philippe De Backer dat hij dit probleem van sociale dumping wil aanpakken, al is nog maar de vraag wat een klein land als België tegen dit fenomeen kan doen. Het is met andere woorden een probleem dat enkel op Europees niveau kan worden aangepakt. En laat net de Europese besluitvorming nog logger en complexer zijn dan de Belgische.

In het kader van het Klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, kan gebruik worden gemaakt van onze Noordzee om alternatieve energie op te wekken. Er wordt volop gewerkt aan de bouw van nieuwe windmolenparken, al lijkt het dat we in het zak gezet werden toen de concessies werden toegekend (in vergelijking met Nederland, werd er in België €2 miljard te veel uitgegeven). De Backer komt hiermee in het vaarwater van minister Marghem, die blijft volharden dat de consessies destijds goed werden onderhandeld. De Backer wil dan ook naar eigen zeggen ‘breken met subsidiewaanzin bij windmolenparken’, en laat het net de Open VLD zijn die geen aangename herinneringen overhoudt aan het beperken van subsidies in de energiesector.

 

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

 Vooruitgang

Het ondersteuningsbeleid voor KMO’s, zoals de maatregelen om de competitiviteit van de ondernemingen te bevorderen, een voordeliger fiscaliteit, de strijd tegen de sociale dumping en een makkelijker toegang tot kredieten zal in 2017 vruchten beginnen dragen en afgemeten kunnen worden aan een groeiend aantal startende ondernemingen en een stijgend aantal jobs, de absolute prioriteit van de regering Michel.

De verdere groei van het vrouwelijk ondernemerschap zal zowel binnen de regering als daarbuiten, over de ideologische grenzen van links en rechts heen, verwelkomd worden. Het zal Willy Borsus toelaten zichzelf op de kaart te zetten als een ondernemings- en vrouwvriendelijk beleidsman.         

 

Stilstand

De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, voorzien voor 2017, zal een onmogelijke opdracht blijken voor het duo Borsus – De Block. Tot op heden paste de federale overheid altijd geld bij als bleek dat er een gat bleek te zijn in de sociale zekerheid. Onder impuls van de N-VA wil de regering de sociale partners responsabiliseren om zich aan de toegekende enveloppe te houden. Borsus is één van de ministers die de sociale partners in de pas zal moeten laten lopen en dat belooft een lastige klus te worden. De oppositiepartijen zullen de kans om de regering een asociaal beleid te verwijten uiteraard niet laten passeren.

twitter google+ linkedin
FR 
17 January 2017 / public affairs /

Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (2/4)

En ce début d’année, nous prenons tous de bonnes résolutions et contractons des promesses pour l’année à venir. Nos ministres fédéraux n’échappent pas à la règle. Il y a quelques mois, ils présentaient devant le parlement leurs "notes pour la nouvelle année" – mieux connues sous l’appellation de "notes de politique générale". Nous les avons analysées et nous sommes laissé aller à prédire les promesses qui seront effectivement tenues en 2017, ainsi que les bonnes résolutions qui, selon nous, ne seront pas réalisées. Ce blog est consacré à Johan Van Overtveldt, Sophie Wilmès, Philippe De Backer et Willy Borsus.

 

Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Progrès

Une baisse de l’impôt sur les sociétés, qu’elle soit symbolique ou non, est une obligation pour la N-VA qui, sur ce sujet, est soutenue par ses partenaires de coalition libéraux. Avec ce trophée, la N-VA aura fait le plein de confiance en vue des élections communales de 2018.

La mise en place d’un budget mobilité en tant qu’alternative crédible à la voiture de société classique est un dossier positif grâce auquel autant la ministre libérale des affaires sociales De Block, le ministre chrétien-démocrate de l’Emploi Peeters que le ministre des Finances de la N-VA Van Overtveldt pourront scorer auprès du grand public. Cette chance, ils ne la laisseront pas passer. Un budget mobilité ? Check !

Marasme

Des recettes des accises irréalistes. Les hausses drastiques des accises sur l’alcool et le tabac qui ont été votées dans le cadre du tax shift semblent ne pas avoir eu en 2016 le résultat escompté. Au lieu de voir rentrer plus d’argent dans ses caisses, le Trésor semble promis à de nouvelles pertes en 2017. Ses timides tentatives de ramener les hausses planifiées à un niveau inférieur ont été immédiatement blo(ck)ées et le ministre des Finances va une fois encore être considéré comme « quelqu’un qui ne sait pas compter ».

L’appel du CD&V en faveur d’une taxe sur les plus-values reste un véritable fardeau pour Van Overtveldt. A chaque tentative de réforme de la fiscalité avec, en ligne de mire, une réduction d’impôts pour les entreprises, il est inlassablement décrit par son partenaire de coalition comme étant celui qui va chercher l’argent chez le citoyen travailleur au lieu d’aller le chercher auprès des riches rentiers.

 

Sophie Wilmès, Ministre du Budget, en charge de la Loterie Nationale

Progrès

En tandem avec le ministre de la Fonction Publique Steven Vandeput, Sophie Wilmès ne transigera pas sur les principes de bonne gouvernance. Elle, qui exerce une tutelle sur le Bureau d’Ethique et de Déontologie administrative, ne pouvait pas mieux commencer en imposant à la Loterie Nationale de mettre de l’ordre dans la société de l’équipe Lotto-Soudal. Prochaine étape du tour, l’évaluation de la Charte de gouvernance d’entreprise de l’opérateur public des jeux de hasard. La ministre en charge de la Loterie prend la main et ne laissera pas les règles de bonne gouvernance au hasard en 2017.

Marasme

En attendant de savoir si l’équilibre budgétaire en 2018 ne relève pas d’une douce utopie suédoise, la ministre du Budget devra s’assurer que le budget reste dans les clous de la trajectoire définie avec l’Union européenne. Une tâche loin d’être facile. Jeune ministre, Sophie Wilmès doit encore prendre du muscle politique pour contraindre ses collègues à s’abstenir de tout dérapage budgétaire. D’autant plus que l’équipe Michel est fatiguée de ne pas pouvoir délier les cordons de la bourse en vue des prochains rendez-vous électoraux. Si malgré ces difficultés Sophie Wilmès arrive à garder le contrôle sur les dépenses de l’Etat, encore faudra-t-il que les recettes estimées par les Finances ne pêchent une fois de plus par excès d’optimisme.

 

Philippe De Backer, Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord

Progrès

En tant que Secrétaire d’Etat contre la fraude sociale, De Backer doit en premier lieu faire en sorte de rendre la fraude sociale dans notre pays moins attractive. Cela sous-entend une réduction des charges sur le travail qui doit, en contrepartie, contribuer à la création d’emplois. Une réduction des charges salariales nous rendrait plus compétitif par rapport à nos pays voisins. Au vu du slogan du gouvernement Michel « jobs, jobs, jobs » et des partenaires de coalition, une telle mesure ne devrait poser aucun problème.

Jamais auparavant nous n’avions partagé autant de moments de vie sur les réseaux sociaux. Et pourtant, l’importance que nous accordons à notre vie privée n’as jamais été aussi grande. Une compétence qui a été créée pour la première fois avec ce gouvernement. Nous sommes de plus en plus connectés sans toujours bien nous rendre compte des conséquences qui en découlent. Nous ne parlons pas ici que des réseaux sociaux, mais aussi des autorités qui ont de plus en plus d’informations à notre sujet. Philippe De Backer veut donc mettre en place le « passeport vie privée » afin que les citoyens puissent voir dans quelles bases de données leurs informations se trouvent et savoir finalement ce qui en est fait. Qui pourrait dès lors s’opposer à plus de transparence ?

Marasme

Le phénomène est connu en Belgique depuis longtemps : des travailleurs étrangers souvent originaires d’Europe de l’Est sont engagés dans notre pays car ils coûtent moins cher du fait qu’ils paient leurs cotisations sociales dans leurs pays d’origine. Ce système est aussi fort répandu dans le secteur du bâtiment. Philippe De Backer a la volonté d’aborder le problème du dumping social. Cependant, la question est de savoir ce qu’un petit pays comme la Belgique peut faire contre ce phénomène. Immanquablement, ce problème ne sera traité efficacement qu’au niveau européen. Toutefois, c’est là que le bât blesse : la prise de décision y est encore plus complexe et lourde qu’en Belgique…

Dans le cadre de l’Accord sur le Climat conclu à Paris, notre Mer du Nord pourrait être utilisée afin de produire de l’énergie renouvelable. Bien que nous soyons bien avancés dans la construction de nouveaux parcs éoliens, il semblerait que nous nous soyons fait avoir lorsque les concessions ont été attribuées (en comparaison avec les Pays-Bas, la Belgique a dépensé €2 milliards de trop). Sur ce sujet, De Backer marche sur les plates-bandes de la ministre Marghem, qui prétend mordicus que les concessions ont été bien négociées en son temps. De Backer, selon ses dires, veut arrêter la folie des subsides octroyés à ces parcs éoliens, alors que l’Open VLD n’a pas de très bons souvenirs de la limitation des subsides dans le secteur de l’énergie.

 

Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale

Progrès

Les politiques de soutien aux PME telles que la stimulation de la compétitivité des entreprises, un régime fiscal plus avantageux, la lutte contre le dumping social, ou encore un accès au crédit plus facile seront des mesures fort appréciées au sein du gouvernement Michel puisqu’elles contribueront à la création de jobs, objectif n°1 du Premier ministre.

En outre, le développement de l’entreprenariat féminin dépassera les clivages politiques traditionnels majorité vs. opposition, gauche vs. droite. Il s’agit d’un sujet sociétal de plus en plus actuel sur lequel Willy Borsus pourra capitaliser afin d’accroitre sa popularité tant au nord qu’au sud du pays.

 

Marasme

La réforme du financement de la sécurité sociale prévue pour 2017 ne sera pas une mince affaire pour le duo gouvernemental Borsus-De Block. Jusqu’à présent, le fédéral a toujours comblé le trou dans la Sécu lorsque les partenaires sociaux ne s’en sortaient pas avec l’enveloppe qui leur avait été allouée. Dorénavant, les deux ministres souhaitent rendre cette aide fédérale conditionnelle et responsabiliser les partenaires sociaux. Ces mesures agacent fortement ces derniers étant donné qu’ils devront, au cas où ce projet de loi passerait, trouver d’autres sources de financement. Cette réforme fera par ailleurs les choux gras de l’opposition : elle l’instrumentalisera afin d’affaiblir le gouvernement et de se positionner en vue des élections communales de 2018.

twitter google+ linkedin
We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan ...
twitter google+ linkedin
De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (2/4...