28 January 2016 / reputation management / media relations / NL 
29 March 2017 / reputation management / media relations /

Communicatie in 2016: wat voorspellen de akkanto partners?

Wat gebeurt er als je de pen overhandigt aan de partners van akkanto? Lees het hier. Onze vraag: wat zijn binnen jouw vakgebied de communicatietrends voor 2016? In hun antwoorden konden we vijf grote trends onderscheiden.

1. De nieuwe manieren van werken van de media

Thierry Bouckaert: “‘Slow journalism’ in de brede zin van het woord zal zich zeker verderzetten in 2016... inclusief de keerzijde van de medaille! Binnen deze trend worden bepaalde thema’s op een andere manier benaderd; een journalist verdiept zich gedurende een lange tijd en heel diepgaand in het onderwerp. Deze manier van werken zal niet altijd eenvoudig te beheren zijn voor onze klanten. Het is zonder twijfel boeiend voor de journalisten, maar is dit wel de missie van de journalistiek? Een vraag die zeker gesteld zal worden tijdens 2016.”

Isabelle Hardy: “Alles wordt vluchtig en we worden overstelpt door informatie. De kunst is om de communicatie nog altijd helder en duidelijk te houden.”

Nathalie van Ypersele: “We evolueren duidelijk naar een type journalistiek die brutaler wordt, met minder respect voor de klassieke journalistieke regels. In België zien we
die evolutie in uitzendingen als 7 à la Une. We merken ook op dat de media meer
en meer gericht zijn op het consumentenaspect. Dit valt bijvoorbeeld op in de
economische pagina’s van de dagbladpers.”

2. Kennis is macht maar emotie geeft kracht

Nathalie van Ypersele: “Wat betreft de vragen die we binnenkrijgen bij akkanto, zie ik meer en meer klanten die zich willen differentiëren op basis van ‘intelligence gathering’, dit wil zeggen door het verzamelen van bevoorrechte informatie waardoor ze zich kunnen onderscheiden van anderen.”

Fabienne Anseroul: “Meer dan ooit verwacht ik dit jaar een steeds grotere volatiliteit van de publieke opinie, geleid door emotie. Recent was er bijvoorbeeld de foto van de kleine Aylan op het strand die een beweging van sympathie in gang gezet heeft tegenover de vluchtelingen. Maar we hebben gezien dat dat slechts enkele maanden later omgeslagen is naar een algemeen wantrouwen na de aanrandingskwesties in Keulen.”

Thierry Bouckaert: “Op vlak van communicatiekanalen zie ik twee grote trends: video blijft belangrijk, met een steeds grotere eis voor kwaliteit, maar ook een volledig nieuwe trend... het goede oude fysieke one-on-one contact! Zowel binnen de interne als de externe communicatie hebben mensen nood aan menselijk contact, een blik, een stem,...”

3. Machtsverhoudingen veranderen

Walter Gelens: “In reputatiemanagement moeten bedrijven rekening houden met een groeiend aantal stakeholders, bovenop de traditionele klanten en consumenten. Daarbij komt dat de meeste stakeholders zich meer organiseren en uiten via bijvoorbeeld sociale
media.”

Isabelle Hardy: “De consument beslist. Bedrijven moeten zich, nog meer dan vroeger, aanpassen aan de behoeften van de klant. Dit vereist een communicatiestijl waarin beter
luisteren, en op maat gemaakte boodschappen, extreem belangrijk zijn. Hierin zorgt het digitale aspect voor een veranderende relatie tussen de verschillende partijen: werkgever & werknemer, dienstaanbieder & klant. De klant verwacht directe en simpele communicatie, en een bedrijf dat zich nooit verder weg bevindt dan de smartphone in de hand. De ‘Uberisatie’ van de economie, maar dus ook van de communicatie, zet zich door.”

4. Zichtbaarheid ‘kopen’ met gerichte inhoud

Carl Buyck: “De klassieke reclame/publiciteit belandt op de palliatieve zorgen. Het groeiende succes van ad-blockers zet zich door. Om nog door de mazen van het sluitende net te glippen zullen klassieke publiciteitscampagnes gaandeweg vervangen worden door meer content- en servicegerichte ‘reportages’ die via blogs, vlogs, podcasts en andere sociale media gericht hun weg zullen vinden naar specifieke doelgroepen.”

Nathalie van Ypersele: “De toename van het aantal publireportages en van ‘corporate
journalism’, waarbij de vormgeving meer en meer lijkt op die van de andere
artikels van de publicatie in kwestie, waardoor het veel moeilijker wordt om de
echte journalistieke content te onderscheiden van betaalde artikels, en dit
zowel on- als offline.”

Walter Gelens: “Simpelweg adverteren verliest steeds meer zijn effect. Bedrijven moeten weten waar de dialoog plaatsvindt, en daarin hun eigen gerichte, persoonlijke boodschappen injecteren. Alleen dan hebben zij de meeste kans om op te vallen.”

5. Ambassadeurschap is écht meer dan een buzz-woord

Thierry Bouckaert: “Binnen de interne communicatie zie ik communicatie
gericht op engagement als een van de grote trends van 2016. Nadat ze een crisis
doorgemaakt hebben, focussen bedrijven zich op waar ze zeker van zijn: hun
werknemers. Ze willen er de best mogelijke ambassadeurs van maken. Na de
herstructurering gaat men over op wederopbouw.”

Walter Gelens: “De kracht van werknemers in reputation building & management mag niet onderschat worden. Zeker met het gebruik van sociale media vandaag de dag: ze kunnen échte ambassadeurs zijn van bedrijven!”

twitter google+ linkedin

Communication en 2016: que prédisent les partners d’akkanto?

Communication en 2016: que prédisent les partners d’akkanto?

 

Que se passe-t-il lorsqu’on donne la parole aux partners d’akkanto? Découvrez-le ici. Notre question: à quoi peut-on s’attendre en termes de communication au sein de votre domaine d’activité en 2016? Cinq grandes tendances se dégagent de leurs réponses.

 

1. Les médias adoptent de nouvelles manières de travailler

Thierry Bouckaert: "Le ‘slow journalism’ au sens large va certainement continuer à se développer en 2016... avec aussi ses travers ! Aborder un sujet par le petit bout de la lorgnette tout en le regardant longtemps et à fond ne sera pas toujours facile à gérer pour nous et pour nos clients. C’est sans doute plaisant pour certains journalistes. Mais est-ce bien la mission du journalisme... ? Une question qui se pose en 2016."

Isabelle Hardy : "Tout devient éphémère et nous sommes submergés d’informations. Tout l’art est donc de parvenir à conserver une communication claire et compréhensible."

Nathalie van Ypersele: "On va clairement vers un journalisme de plus en plus impertinent, avec moins de respect des règles journalistiques classiques. En Belgique, on voit cette évolution dans des émissions comme 7 à la Une ou Questions à la Une, par exemple. On remarque aussi que les médias continuent plus que jamais à être très axés sur l’angle ‘conso’. C’est frappant dans les pages économiques de la presse quotidienne."

2. La connaissance donne le pouvoir mais l’émotion donne la force

Nathalie van Ypersele : "Au niveau des demandes que nous recevons chez akkanto, je vois de plus en plus de clients qui cherchent à se différencier par le biais de « l’intelligence gathering », c’est-à-dire grâce à la collecte d’infos privilégiées leur permettant de sortir du lot."

Fabienne Anseroul : "Plus que jamais, je m’attends cette année à une volatilité toujours plus importante de l’opinion publique, guidée par l’émotion. Récemment par exemple, la photo du petit Aylan sur la plage a créé un mouvement de sympathie à l’égard des réfugiés, mais on a vu qu’à peine quelques mois plus tard, l’affaire des viols à Cologne a tout aussi rapidement généralisé la suspicion à leur égard."

Thierry Bouckaert : "En matière de canaux de communication, je vois deux grandes tendances : la vidéo, encore et toujours, avec une exigence de qualité de plus en plus grande, mais aussi un tout nouveau média.... le bon vieux contact physique one-to-one ! Tant en communication interne qu’en communication externe, les gens ont besoin de contact humain, d’un regard, d’une voix."

3. Les rapports de force sont en train de changer

Walter Gelens: “Dans le domaine de la gestion de réputation, les entreprises doivent composer avec un nombre croissant de parties prenantes, en plus de leurs clients traditionnels et des consommateurs. A cela s’ajoute que la plupart de ces parties prenantes s’organisent et s’expriment de plus en plus, par exemple en utilisant les
médias sociaux.”

Isabelle Hardy: “C’est le consommateur qui décide. Les entreprises doivent, plus encore que par le passé, s’adapter aux besoins du client. Cela implique un style de communication dans lequel une meilleure écoute, ainsi que des messages taillés sur mesure, sont extrêmement importants. Dans ce contexte, l’aspect digital modifie lui aussi la relation entre les différentes parties: employeur & employé, fournisseur de  services & client. Ce dernier s’attend à une communication simple et directe, et à des entreprises qui ne se trouvent jamais plus éloignées qu’à portée de main grâce à son smartphone. L’uberisation de l’économie, mais donc aussi celle de la communication, se poursuit.”

4. ‘Acheter’ de la visibilité grâce à du contenu ciblé

Carl Buyck: “La réclame/publicité classique se retrouve aux soins palliatifs. Le succès croissant des ad-blockers se poursuit. Pour parvenir à passer encore à travers les mailles du filet, les campagnes publicitaires traditionnelles vont être progressivement remplacées par des ‘reportages’ davantage axés sur le contenu et les services, qui parviendront à toucher des publics-cibles spécifiques via des blogs, des vlogs, des podcasts et d’autres
médias sociaux.”

Nathalie van Ypersele : "La multiplication des publireportages et du ‘corporate journalism’, dont le format ressemble de plus en plus aux autres articles au sein des différentes publications et sur les sites web, fait en sorte qu’il devient de plus en plus difficile de différencier le véritable contenu journalistique des articles payés ou sponsorisés."

Walter Gelens: “La publicité pure et simple est de moins en moins efficace. Les entreprises doivent savoir où se déroule la conversation, afin de pouvoir y injecter leurs messages ciblés et personnalisés. C’est la seule manière pour elles de se faire remarquer.”

5. Devenir un ambassadeur est plus qu’un simple mot à la mode

Thierry Bouckaert: "En communication interne, je dirais qu’une des grandes tendances de l’année 2016 sera la communication d’engagement. Après avoir traversé une crise, les
entreprises se focalisent sur ce qu’elles ont de plus sûr : leurs employés. Et elles vont chercher à en faire les meilleurs ambassadeurs possibles. Après les restructurations, on passe à la reconstruction."

Walter Gelens: "En matière de construction et de gestion de réputation, il ne faut pas sous-estimer la force des employés. Certainement avec les médias sociaux disponibles au jour d’aujourd’hui, ils peuvent devenir de vrais ambassadeurs pour les entreprises!"

twitter google+ linkedin
Communication en 2016: que prédisent les partners d’akkanto?