17 January 2017 / public affairs / FR 

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (2/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. Het tweede deel van onze analyse is gewijd aan Johan Van Overtveldt, Sophie Wilmès, Philippe De Backer en Willy Borsus.

 

Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude

Vooruitgang

Een verlaging van de vennootschapsbelasting, al of niet symbolisch, is een must have voor de N-VA, daarin gesteund door de liberale coalitiepartners. Met deze trofee kan de N-VA vol zelfvertrouwen de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 inzetten.

De invoering van een mobiliteitsbudget als volwaardig alternatief voor de klassieke bedrijfswagen is positief een dossier waarmee zowel de liberale minister van Sociale Zaken De Block, de christen-democratische minister van Werk Peeters als de N-VA minister van Financiën kunnen scoren bij het brede publiek. Die kans zullen ze niet aan zich laten voorbijgaan. Mobiliteitsbudget? Check!

 

Stilstand

Onrealistische accijnsinkomsten. De drastische accijnsverhogingen op alcohol en tabak die in het kader van de taxshift werden gestemd bleken in 2016 al niet het verhoopte resultaat op te leveren. In plaats van meer inkomsten te genereren dreigt de schatkist er ook in 2017 aan te verliezen. Voorzichtige pogingen om de geplande verhogingen terug te schroeven worden afgeblo(c)kt en de minister van Financiën zal andermaal het verwijt krijgen dat hij ‘niet kan rekenen’.

De CD&V roep om een meerwaardebelasting blijft als een molensteen rond de nek van Van Overtveldt hangen. Bij elke poging om de fiscaliteit te hervormen met het oog op een lastenverlaging voor de bedrijven zal hij onherroepelijk door zijn coalitiepartner geportretteerd worden als de man die het geld zoekt bij de hardwerkende burger in plaats van bij de rijke renteniers.

 

Sophie Wilmès, Minister van Begroting, bevoegd voor de Nationale Loterij

Vooruitgang

Samen met Minister Steven Vandeput, bevoegd voor Ambtenarenzaken, zal Sophie Wilmès de nadruk blijven leggen op de principes van goed bestuur. Het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie, waarover zij de voogdij uitoefent, nam alvast een vlammende start door de Nationale Loterij te verplichten om orde op zaken te zetten in de onderneming achter de Lotto-Soudal ploeg. De volgende rit gaat naar de evaluatie van  het bedrijfsgovernance-charter van de publieke operator van kansspelen. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij heeft er duidelijk zin en laat – als het over goed bestuur gaat – niks aan het toeval over.  

 

Stilstand

Het blijft nog even afwachten of een budgettair evenwicht in 2018 echt haalbaar is, of gewoon een Zweedse utopie blijkt. Ondertussen zal de Minister van Begroting de handen vol hebben met erover te waken dat het budget 2017 binnen Europees opgelegde traject blijft.  De jonge Minister zal nog heel wat politieke spieren moeten kweken om haar collega’s ervan te weerhouden budgettair uit de bocht te gaan. Zeker nu de volgende verkiezingen stilaan in zicht komen en men het moe wordt om steeds weer op budgettair dieet te moeten. Zelfs als Sophie Wilmès erin slaagt de uitgaven onder controle te houden, is het nog altijd zeer de vraag of de overheidsinkomsten wel zullen overeenkomen met de ondertussen gekende optimistische schattingen van Financiën.

 

Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Vooruitgang

Als staatssecretaris tegen sociale fraude, moet De Backer in de eerste plaats zorgen voor een kader dat sociale fraude in ons land minder aantrekkelijk maakt. Dit impliceert een verlaging van de lasten op arbeid, wat moet zorgen voor extra jobcreatie. Een verlaging van de loonlasten maakt ons competitiever ten aanzien van onze buurlanden en aangezien het motto van de regering-Michel net jobs, jobs, jobs is, en alle regeringspartijen hierover eensgezind zijn, mag dat geen probleem zijn.

We zaten met z’n allen nog nooit zo vaak op sociale media elk aspect van ons leven te delen, en toch werd er nog nooit zoveel belang gehecht aan privacy. Een portefeuille die trouwens met deze regering voor het eerst in het leven werd geroepen. We worden met z’n allen digitaler, zonder goed en wel te beseffen welke gevolgen hieraan verbonden zijn. En dan hebben we het niet alleen over sociale media, maar ook overheden hebben meer en meer informatie over ons doen en laten. Phillipe De Backer wil dan ook de invoering van een privacypaspoort, zodat burgers zien in welke databanken hun gegevens zitten en wat er uiteindelijk mee gebeurt. Meer transparantie, wie kan daar nu tegen zijn?

 

Stilstand

Het fenomeen is in België al langer bekend, buitenlandse werknemers die in ons land tewerkgesteld zijn, maar lagere kosten hebben, omdat ze de sociale lasten in het land van herkomst betalen, meestal zijn dit landen in Oost-Europa en vaak wordt dit systeem ook toegepast in de bouwsector. Het siert Philippe De Backer dat hij dit probleem van sociale dumping wil aanpakken, al is nog maar de vraag wat een klein land als België tegen dit fenomeen kan doen. Het is met andere woorden een probleem dat enkel op Europees niveau kan worden aangepakt. En laat net de Europese besluitvorming nog logger en complexer zijn dan de Belgische.

In het kader van het Klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, kan gebruik worden gemaakt van onze Noordzee om alternatieve energie op te wekken. Er wordt volop gewerkt aan de bouw van nieuwe windmolenparken, al lijkt het dat we in het zak gezet werden toen de concessies werden toegekend (in vergelijking met Nederland, werd er in België €2 miljard te veel uitgegeven). De Backer komt hiermee in het vaarwater van minister Marghem, die blijft volharden dat de consessies destijds goed werden onderhandeld. De Backer wil dan ook naar eigen zeggen ‘breken met subsidiewaanzin bij windmolenparken’, en laat het net de Open VLD zijn die geen aangename herinneringen overhoudt aan het beperken van subsidies in de energiesector.

 

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

 Vooruitgang

Het ondersteuningsbeleid voor KMO’s, zoals de maatregelen om de competitiviteit van de ondernemingen te bevorderen, een voordeliger fiscaliteit, de strijd tegen de sociale dumping en een makkelijker toegang tot kredieten zal in 2017 vruchten beginnen dragen en afgemeten kunnen worden aan een groeiend aantal startende ondernemingen en een stijgend aantal jobs, de absolute prioriteit van de regering Michel.

De verdere groei van het vrouwelijk ondernemerschap zal zowel binnen de regering als daarbuiten, over de ideologische grenzen van links en rechts heen, verwelkomd worden. Het zal Willy Borsus toelaten zichzelf op de kaart te zetten als een ondernemings- en vrouwvriendelijk beleidsman.         

 

Stilstand

De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, voorzien voor 2017, zal een onmogelijke opdracht blijken voor het duo Borsus – De Block. Tot op heden paste de federale overheid altijd geld bij als bleek dat er een gat bleek te zijn in de sociale zekerheid. Onder impuls van de N-VA wil de regering de sociale partners responsabiliseren om zich aan de toegekende enveloppe te houden. Borsus is één van de ministers die de sociale partners in de pas zal moeten laten lopen en dat belooft een lastige klus te worden. De oppositiepartijen zullen de kans om de regering een asociaal beleid te verwijten uiteraard niet laten passeren.

twitter google+ linkedin